Opłaty

Wynagrodzenie notariusza, za dokonywane przez Państwa czynności jest określone na podstawie Państwa umowy z notariuszem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju  i stopnia skomplikowania danej czynności prawnej oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Maksymalna wysokość taksy notarialnej regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku, poz. 237/.

Oprócz wynagrodzenia notariusza powiększonego o podatek od towarów i usług możecie Państwo spodziewać się następujących opłat:

  • koszt wypisów aktu notarialnego – są to kopie podpisanego przez Państwa oryginału aktu notarialnego, sporządzane w liczbie, która jest zależna od rodzaju dokonywanej czynności.Przykładowo dla umowy sprzedaży lokalu wraz ze związanym z własnością tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej użytkowanie wieczyste gruntu i części wspólne budynku, liczba wypisów kształtuje się następująco: 1 szt. dla każdej ze stron umowy, 1 szt. do sądu wieczysto księgowego, 1 szt. do właściwego wydziału geodezji,  1 szt. do naczelnika właściwego urzędu skarbowego – w sumie 5 szt.

Koszt danego wypisu jest uzależniony od ilości stron, a jego maksymalna wysokość również uregulowana jest przepisami wyżej opisanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i nie może przekraczać 6 zł + VAT za 1 stronę.

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych – płatnikiem tego podatku jest notariusz, w związku z tym jest zobowiązany pobrać od Państwa ten podatek, jeśli wystąpi oraz odprowadzić go na rzecz Urzędu Skarbowego. Wysokość tego podatku, a także okoliczność czy wystąpi on przy dokonywaniu przez Państwa danej czynności prawnej zależą od charakteru dokonywanej czynności. Podatek ten uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Podatek od spadków i darowizn – płatnikiem tego podatku,  w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie,  jest notariusz, w związku z tym jest zobowiązany pobrać od Państwa ten podatek, jeśli wystąpi oraz odprowadzić go na rzecz Urzędu Skarbowego. Wysokość tego podatku, a także okoliczność czy wystąpi on przy dokonywaniu przez Państwa danej czynności prawnej zależą od charakteru dokonywanej czynności. Podatek ten uregulowany jest ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.
  • Opłaty sądowe – są to opłaty pobierane w związku z dokonywanymi w księdze wieczystej wpisami. Ich wysokość zależna jest od rodzaju dokonywanych wpisów w księgach wieczystych i ilości tychże ksiąg wieczystych – regulowana ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

akt notarialny

Starter